วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิชาพระพุทธศาสนากันนิเวศวิทยา

ขอบข่ายการบรรยาย

วิชาพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

Buddhism and Ecology


๑. ชื่อรายวิชา                     พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

    ชื่อภาษาอังกฤษ             Buddhism and Ecology

๒. รหัสวิชา         ๑๐๑ ๔๐๗ จำนวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐๔)

                                           ภาควิชา พระพุทธศาสนา

๓. อาจารย์ประจำวิชา/ผู้บรรยาย  พระมหาธานินทร์  อาทิตวโร,ดร.

๔. แนวสังเขปรายวิชา

              ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา คำสอนในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

๕. จุดประสงค์การเรียนรู้

              ๕.๑       เพื่อให้นิสิตรู้ความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา

              ๕.๒      เพื่อให้นิสิตศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกันนิเวศวิทยา

              ๕.๓       เพื่อให้นิสิตประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองทรัพยกรธรรมชาติ

 ๖. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

              ๖.๑        เมื่อได้ศึกษาแล้ว นิสิตมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

              ๖.๒       เมื่อได้ศึกษาแล้ว  นิสิตมีแนวความคิดที่จะทำงานที่สร้างสรรค์ทางนิเวศวิทยา

๗. รายละเอียดประจำวิชา

              ๗.๑       ความหมายและขอบข่ายของพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  พระสอนไชย

              ๗.๒      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์กับธรรมชาติ  พระสอนไชย 

              ๗.๓       ปัญหานิเวศวิทยาในปัจจุบัน  พระมหาทรงศักดิ์

              ๗.๔       การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  พระสมหวัง 

              ๗.๕       การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พระสายัณห์

              ๗.๖       การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับป่าและชีวิตพระกับป่าไม้ ตามนัยนิสสัย ๔  พระสุพรรณ

              ๗.๗       ข้อห้ามในพระปาติโมกข์ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ ต้นไม้ และแม่น้ำลำคลอง  พระทองลอน

              ๗.๘       ป่าไม้คือแหล่งสมุนไพรตามนัยแห่งเภสัชชขันธกะและสัปปายะที่หนุนการปฏิบัติธรรม พระพันทอง

              ๗.๙       ป่าไม้ โคนต้นไม้ และเรือนว่าง คือพุทธอุทยานแห่งพระสัจจธรรมและมนุษย์ประพฤติธรรมทำให้สิ่งแวดล้อมดี  พระสมศักดิ์

              ๗.๑๐     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พระสุวรรณ พระจันทร

              ๗.๑๑     บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   พระมหาเศรษฐพล พระอานนท์

๘. กิจกรรมการเรียนการสอน

              ๘.๑        เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ

              ๘.๒       ไปชมผลงานของพระนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

              ๘.๓       ไปดูแหล่งเสื่อมโทรม/และวิธีกำจัดขยะ

๙. การประเมินผล

              ๙.๑        พฤติกรรม                                       ๑๐         คะแนน

              ๙.๒       การดูงานและรายงานผล                ๒๐        คะแนน

              ๙.๓        สอบกลางภาค                                 ๒๐        คะแนน

              ๙.๔        สอบปลายภาค                                 ๕๐        คะแนน

                                                          รวม                      ๑๐๐       คะแนน


วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555